รถมีอาการการเกิดเสียงดังจากช่วงล่างด้านหน้าเมื่อทำการหักเลี้ยว หรือใช้ความเร็วสูง เป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าเพลาขับกำลังมีปัญหา

ระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ที่มีเพลาขับเป็นอุปกรณ์ของระบบส่งกำลัง ซึ่งได้รับกำลังงานจากเครื่องยนต์ และถ่ายทอดไปสู่ล้อ ปลายของเพลาด้านหนึ่งจะต่อเข้าชุดเกียร์ ส่วนปลายของเพลาอีกด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับล้อโดยมียางห่อหุ้มเพลาทั้งสองข้าง (ยางหุ้มเพลาขับมีลักษณะเป็นกระเปาะยางเพื่อป้องกันฝุ่นเศษดินทราย ที่จะเข้าไปทำอันตรายกับชุดเพลาขับทำให้เกิดการชำรุดได้) ดังนั้นถ้าเพลาขับ เกิดการชำรุด นอกจากจะมีผลเสียต่อระบบอื่น ๆ ของเครื่องยนต์แล้ว ถ้าเสียหายมากอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเพลาขับคู่ใหม่ค่อนข้างสูง ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เพลาขับมีอายุการใช้งานยาวนาน